Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων με δική τους ευθύνη. Πέραν των παρεχόμενων εγγυήσεων από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς), η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση. Η παροχή της εγγύησης θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία του παραστατικού αγοράς του προϊόντος ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.